Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Artikel 1: Aanmelding en Levels Emmen

 1. Aanmelding als lid van Levels Emmen vindt plaats door het volledig invullen en verzenden van het inschrijfformulier via Get Grib. Dit kan zowel via de website www.sportparcsandur.nl als aan de balie. Zodra Levels Emmen het inschrijfformulier heeft ontvangen, begint het lidmaatschap op de datum die door het lid op het inschrijfformulier is ingevuld. Levels Emmen behoudt zich het recht voor de aangeleverde gegevens te gebruiken ten behoeve van communicatie met haar leden.
 2. Wanneer het ledental haar maximum heeft bereikt, wordt het aspirant-lid op een wachtlijst geplaatst en krijgt bericht van Levels Emmen zodra zijn lidmaatschap kan aanvangen.
 3. Bij het eerste bezoek aan Levels Emmen ontvangt het lid op vertoon van een geldig legitimatiebewijs de Levels Emmen-kaart. Alleen op vertoon van een geldige Levels Emmen-kaart krijgt een lid toegang tot Levels Emmen. De minimum leeftijd om als lid te kunnen worden ingeschreven is 15 jaar voor de fitness en 3 jaar voor de danslessen.
 4. In geval van bedrijfsfitness dient aanmelding te geschieden via de werkgever. Deze zorgt dan voor de benodigde persoonsgegevens van deelnemend personeel. Na inschrijving via de website krijgt de werkgever hiervoor formulieren toegezonden. Na ontvangst van de formulieren met persoonsgegevens van deze werk- nemers, maakt Levels Emmen de lidmaatschapskaarten aan die werknemers op vertoon van een geldig legitimatiebewijs persoonlijk af kunnen halen bij Levels Emmen.
 5. De kaarthouder is aansprakelijk en verantwoordelijk voor het gebruik of misbruik van de kaart. De Levels Emmen-kaart is persoonsgebonden en is niet overdraagbaar.
 6. Bij verlies of diefstal of anderszins in het ongerede raken van de Levels Emmen-kaart, blijven de betalingsverplichtingen onverminderd van kracht. Een vervangende kaart kan tegen betaling van € 7.50,- worden verkregen. De oude kaart wordt in dat geval geblokkeerd.

 

 

Artikel 2: Lidmaatschap, duur van het lidmaatschap en betalingsvoorwaarden

 1. Het Levels Emmen-lidmaatschap kan op elk gewenst moment ingaan en is altijd voor de duur van één maand, één jaar of twee jaar. Na deze periode wordt, tot verlenging of opzegging, het abonnement automatisch telkens met een maand verlengd tegen de dan daarvoor geldende tarieven. Maandelijkse abonnementen worden automatisch verlengd.
 2. Bij het afsluiten van een jaar abonnement geniet het lid een financieel voordeel. Mocht, dit contract om welke reden dan ook voortijdig beëindigd worden, dan zal dit financiële voordeel met terugwerkende kracht, vanaf de ingangsdatum van het contract, alsnog in rekening gebracht worden.
 3. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.
 4. Bij niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of storno, om welke reden dan ook, krijgt het lid maximaal twee weken vanaf de dagtekening van de eerste betalingsherinnering de gelegenheid om de openstaande abonnementskosten te voldoen, aan de balie of per overboeking. Indien het lid na deze periode van twee weken in gebreke gebleven is dan wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de kaarthouder.
 5. Zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan wordt de Levels Emmen- kaart geblokkeerd en kan het lid de toegang tot de Levels Emmen- vestiging worden geweigerd. Levels Emmen behoudt zich het recht voor om bij een betalingsachterstand de overeenkomst met het lid met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt. Het lidmaatschapsgeld voor het na beëindiging nog resterende deel van het betreffende lidmaatschapsjaar, is per datum beëindiging direct verschuldigd en opeisbaar.
 6. Levels Emmen behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 3 maanden voor een prijswijziging worden de leden hiervan in kennis gesteld. Voor de lopende contractduur worden de prijzen niet gewijzigd.
 7. Het gezinsabonnement bestaat uit 3,4,5 of 6 personen afhankelijk van het abonnement wat er afgesloten wordt. Leden binnen het gezinsabonnement kunnen maximaal 2 x per week mee doen aan een dans/musical les. Daarnaast kunnen alle leden binnen het gezinsabonnement onbeperkt gebruik maken van de fitness, groepsles en zwembad faciliteiten. Het gezinsabonnement is een jaar abonnement.

 

Artikel 3: Algemeen

 1. Levels Emmen behoudt zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen.
 2. Op officiële en erkende feestdagen is de Levels Emmen-vestiging gerechtigd gesloten te zijn.
 3. Leden dienen uiterlijk 30 minuten voor sluiting binnen te zijn, daarna kan hen de toegang geweigerd worden.
 4. Voordat u gaat sporten dient u zich bij de balie in te checken dmv de incheck-tablet of het pasjes registratiesysteem.
 5. Abonnementen zijn niet overdraagbaar.
 6. Het dragen van correcte sportkleding is voor alle sporten verplicht, inclusief schone indoor sportschoenen.
 7. Gebruik van een handdoek in de fitnesszaal en groepsleszaal is verplicht
 8. Ik geef toestemming voor het maken van foto’s en het gebruik hiervan op onze website, sociale media, flyers, posters en advertenties

Artikel 4: Beëindigen

 1. Het lid kan zijn lidmaatschap beëindigen door schriftelijk of per e-mail (mark.kuipers@ext.groupepvcp.com) op te zeggen bij Levels Emmen afdeling ledenadministratie. Sandurdreef 5 7828 AA Emmen
 2. De opzegtermijn bedraagt één maand voor de datum waarop het lidmaatschap afloopt.
 3. Na het einde van de contractperiode geldt een opzegtermijn van één volledige kalendermaand. Opzegging is dan op elk moment mogelijk, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand (te rekenen vanaf de eerste dag van de opvolgende maand)
 4. Levels Emmen behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de vestigingsmanager een lidmaatschap te beëindigen. De contributie voor het na beëindiging nog resterende deel van het betreffende lidmaatschapsjaar, is per beëindiging datum direct verschuldigd en opeisbaar.

 

 Artikel 5: Risico en aansprakelijkheid

 1. Gebruikmaking van apparatuur, het volgen van een programma of van cursusonderdelen en/of –activiteiten van welke aard ook, bij Levels Emmen, is geheel voor eigen risico van het lid.
 2. Levels Emmen, de bedrijfsleiding en andere werknemers en/of andere in opdracht van Levels Emmen handelende personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook.
 3. Levels Emmen, de bedrijfsleiding en andere werknemers en/of andere in opdracht van Levels Emmen handelende personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid en/of derden.
 4. Ieder lid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van Levels Emmen, indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van dit lid is te wijten.
 5. Levels Emmen haar medewerkers en/of andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van diefstal of verdwijning van goederen uit bijv. kleedkamers. De kleedkamerdeuren zijn ten alle tijden open. Waardevolle spullen kunnen worden bewaard in de daarvoor bedoelde kluisjes. Dagelijks worden de kleedkamers na sluitingstijd leeggehaald. Achtergelaten kleding of andere eigendommen worden 2 weken bewaard.

 

Artikel 6: Huisregels

 1. Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van Levels Emmen en hiernaar te handelen.
 2. De algemene voorwaarden en de huisregels van “Levels Emmen zijn vermeld op de website www.sportparcsandur.nl en zijn bij de balie van Levels Emmen op te vragen.

Artikel 7: Algemene voorwaarden en toepasselijk recht

 1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Levels Emmen aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen, welke ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en Levels Emmen, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar de Levels Emmen hoofdvestiging is gevestigd.
 3. Door ondertekening van het inschrijvingsformulier verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van Levels Emmen te kennen en te accepteren.
 4. Levels Emmen is gerechtigd de huisregels en algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde huisregels gelden per direct voor iedereen; gewijzigde algemene voorwaarden gelden voor nieuwe leden en voor leden waarvan het lidmaatschap op grond van art. 2.1 van deze algemene voorwaarden wordt verlengd.

Artikel 8: evenementen

Levels Emmen noch de organisatie noch enige andere partij, direct of indirect betrokken bij de organisatie van de wedstrijden, evenementen of testdagen, aansprakelijk is voor enige schade, welke dan ook, welke direct of indirect in verband met deelname aan een Levels Emmen event zou kunnen ontstaan. Als deelnemer doet u geheel voor eigen verantwoording en risico mee.